Audiosignaalinkäsittelyn sanasto

Vesa Välimäki
Aalto-yliopisto
Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos
Akustiikan laboratorio

Tähän on koottu audiosignaalinkäsittelyn kirjallisuudessa esiintyvien englanninkielisten termien suomalaisia vastineita. Toiveena on että tämä auttaisi opiskelijoita ja alan osaajia käyttämään ymmärrettäviä suomenkielisiä sanoja aina kun se on mahdollista.

Lisäyksiä, kommentteja ja korjausehdotuksia voi lähettää sähköpostitse: vesa.valimaki(ät)aalto.fi

englanti

suomi

adaptive filter

adaptiivinen suodin

additive

lisäävä, additiivinen

allpass filter, all-pass filter

kokopäästösuodin

aliasing

laskostuminen, vierastuminen

analog-to-digital converter, ADC

analogia-digitaalimuunnin

artificial head

keinopää

auditory

kuulo-, kuuloon liittyvä, kuulonmukainen

auditory event

kuulotapahtuma

auditory scene analysis

kuulomaisema-analyysi

auditory space

kuuloavaruus

auditory stream

kuulovuo

aurally adequate

kuulonmukainen, kuulon kannalta riittävä

background noise

taustamelu, taustakohina

backwards forwards looping

edestakainen silmukointi

balance

tasapaino

bass ratio

bassosuhde

beamforming

keilanmuodostus

beating

huojunta

binaural

binauraalinen, kaksikorvainen

brilliance

kirkkaus

cascade

kaskadi-, peräkkäinen, peräkkäis-, sarja-

central lobe

pääkeila

chirp

uikkuääni

circular buffer

rengaspuskuri

circum-aural headphone

kuppikuuloke

clarity

selvyys

comb filter

kampasuodin

computational auditory scene analysis, CASA

laskennallinen kuulomaisema-analyysi

cone of confusion

sekaannuskartio

convolution

konvoluutio

crossfade

ristivaihto

cross-over distortion

ylimenosärö

critical band

kriittinen kaista, kriittinen kaistanleveys

degradation

huononeminen, huonontuma

delay

viive

delay line

viivelinja

digital-to-analog converter, DAC

digitaali-analogiamuunnin

digital waveguide

digitaalinen aaltojohto

distortion

särö

Doppler effect

Dopplerin ilmiö, Doppler-ilmiö

duration

kesto

dynamic range

dynamiikka-alue, dynamiikka

early decay time

alkuvaimenemisaika, varhainen vaimenemisaika

echo cancellation

kaiunpoisto

ensemble

yhteisesitys

envelope

verhokäyrä

envelopment

ympäröivyys

equalization

ekvalisointi, tasoitus, vastekorjaus, taajuusvasteen korjaus

excitation

heräte

feedback

takaisinkytkentä, takaisinkytketty

feedback delay network, FDN

takaisinkytketty viiveverkko

feedforward

myötäkytkentä, myötäkytketty

filter

suodin, suodatin

filter bank

suodinpankki

finite impulse response, FIR

äärellinen impulssivaste

floating point number

liukuluku

fluctuation strength

vaihteluvoimakkuus

folding

laskostuminen

fractional delay

murtoviive

frame

kehys

freedom from echo

kaiuttomuus

frequency domain

taajuusalue

frequency resolution

taajuusresoluutio, taajuuserottelutarkkuus

frequency response

taajuusvaste

fundamental frequency

perustaajuus

granular synthesis

raesynteesi

harmonic

harmoninen

immediacy of response

vasteen välittömyys

implementation

toteutus

impulse response

impulssivaste

in-ear headphone

tulppakuuloke

infinite impulse response, IIR

ääretön impulssivaste

initial-time-delay gap

alkuviive

input

tulo, otto, sisäänmeno

insert headphone

tulppakuuloke

integrator

integraattori, yhteenlaskuelin

interaural

korvien välinen

interaural cross-correlation, IACC

korvien välinen ristikorrelaatio

intermodulation distortion

keskeismodulaatiosärö

intimacy

läheisyys, läsnäolo

intra-concha heaphone, intraconcha headphone

nappikuuloke

jitter

värinä

lateral energy fraction, LEF

lateraaliääniosuus, poikittaisenergiaosuus

lattice filter

ristikkosuodin

linear prediction

lineaariprediktio, lineaarinen ennustus

listener envelopment, LEV

ympäröivyys

liveness

elävyys

localization

paikannus, lokalisaatio

localization blur

paikannusepätarkkuus

lookup-table method

taulukkohakumenetelmä

looping

silmukointi

loudness

äänekkyys

loudspeaker

kaiutin

magnitude response

magnitudivaste

masking

peitto, peittoilmiö

matched filter

sovitettu suodin

modal

modaali-, moodi-, modaalinen

mode

ominaismuoto, moodi

modeling

mallintaminen, mallinnus

multichannel, multiple channel

monikanavainen, monikanava-

musical instrument

soitin (ei: musiikki-instrumentti)

musique concrète

konkreettinen musiikki

narrowband

kapeakaistainen, kapeakaista-

neural network

hermoverkko, neuroverkko

noise

kohina, melu, häiriö

noise shaping

kohinanmuokkaus, kohinanmuotoilu

nonlinear, non-linear

epälineaarinen

notch filter

imusuodin, kuoppasuodin, kapea kaistanestosuodin

oversampling

ylinäytteistys, ylinäytteytys

output

lähtö, anto, ulostulo

panning

panorointi

parallel

rinnakkainen, rinnakkais-

perception

havainto, havaitseminen

perceptual

havainnonmukainen

period

jakso

periodic

jaksollinen

phase shift

vaihesiirto

phase vocoder

vaihevokooderi

phasor

osoitin

pitch

äänenkorkeus, sävelkorkeus

pitch shifting

äänenkorkeuden muuttaminen

pitch synchronous

äänenkorkeustahdistettu, äänenkorkeuteen synkronoitu

pole

napa

polyphase filter bank

monivaihesuodinpankki

pre-echo

esikaiku

presence

läsnäolo

psychoacoustics

psykoakustiikka

psychometric

psykometrinen

quantization, quantizing

kvantisointi

random noise

satunnaiskohina

reverberation

jälkikaiunta, kaiunta

reverberation time

jälkikaiunta-aika

roughness

karheus

sampling instrument, sampler

sampleri

sampling frequency

näytetaajuus, näytteenottotaajuus

sampling interval

näyteväli

sampling rate

näytenopeus, (näytetaajuus)

sampling synthesis

sämpläys

scattering

sironta

shelving equalizer

hyllykorjain

shift register

siirtorekisteri

short-time Fourier transform

lyhytaikainen Fourier-muunnos

side lobe

sivukeila

signal processing

signaalinkäsittely

signal processor

signaaliprosessori

signal-to-noise ratio, SNR

signaali-kohinasuhde, häiriöetäisyys

sinusoidal

sinimuotoinen, sini-

sinusoidal model

sinimalli

smoothing

pehmennys, tasoitus

sound event

äänitapahtuma

sound pressure

äänenpaine, äänipaine

sound pressure level, SPL

äänenpainetaso, äänipainetaso

sound quality

äänenlaatu

source-filter model

lähde-suodinmalli

source proximity

äänilähteen läheisyys

spaciousness

tilan tuntu

specific loudness

äänekkyystiheys

steady state

jatkuva tila

subtractive synthesis

vähentävä synteesi

summing localization

summauspaikannus

supra-aural headphone

korvalappukuuloke, lappukuuloke

synthesizer

syntetisaattori

system

järjestelmä

texture

tekstuuri

timbre

sointiväri, äänenväri

time domain

aika-alue

tonality

tonaalisuus

transfer function

siirtofunktio

uniformity of sound

äänen yhdenmukaisuus

vibration

värähtely, tärinä

video conference

videoneuvottelu

vocoder (voice coder)

vokooderi

warmth

lämpimyys

watermarking

vesileimaus

waveform

aaltomuoto

waveguide

aaltojohto

waveguide network

aaltojohtoverkko

wavelet

aalloke, aaltonen

waveshaping

aaltomuotoilu

wavetable

aaltotaulukko

white noise

valkoinen kohina

wideband

laajakaistainen, laajakaista-

wow

hidas huojunta


TKK, Akustiikan logo

URL: http://users.spa.aalto.fi/vpv/ask-sanasto.htm
Päivitetty: 12.2.2010, 22.1.2023
Ylläpitäjä: Vesa Välimäki